welcome

మా తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి, గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలేపండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి, అమరావతి నగరి అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడునాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక, రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మరుసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయలకీర్తి, మా చెవుల రింగుమని మారుమ్రోగేదాక, నీ పాటలే పాడుతాం, నీ ఆటలేఆడుతా, జై తెలుగుతల్లీ జై తెలుగుతల్లీ-శంకరంబాడి సుందరాచార్య

google

Wednesday, March 21, 2007

Veerabrahmendra Swamys Predictions

I remember only a few of his predictions.

1) Women will become more powerful and will start to dominate in all spheres of society.

2) That a pig will enter the mecca masjid in Saudi Arabia which will lead to a great war between Muslims and non-Muslims with the army of Muslims standing till the Krishna River in India.

3) That Muslims will fight ferocious wars and will finally lose their importance because of their wars. He said they will be destroyed fully because of the wars.

4) That all the creatures of the seven seas will come to the shores and shout we want to die and kill themselves.

5) There will be two beautiful devata pakshulu or in English two birds of gods will roam the four corners of the earth. These two birds will shine like gold and will be very very beautiful and he says "papatmulaina manushulu.... means sinful men will say we will trap these birds and capture them and they will try to hunt them down and all these men who go after these birds will be destroyed.

6) That he will be born as Sri Veerabhoga vasanta rayalu and when the total power of all the earth will go to women it will be an indication that i have been reborn.

7) That there will be showers of flowers like rain

8) People who walk and are normal will die in thousands at a time and people who are of good health will have their heads split and men will have sores on their bodies suddenly and die.

9) Kings will fold hands before the people and stand.

10) In one particulate year and he gives the name of the year 21 big Indian cities will be destroyed on one day.

11) There will be explosions all across the country so many times and so frequently that men will be afraid of each other and of fire.

13) There will be a tremendous fight in Kashmir and also there will be a big war and fight in the holy city of kashi.

14) In the end of kali Yuga Ganga River will not flow in kashi.it will flow from another route.

15) People will die of hunger and famine and children and men will eat mud to satisfy their hunger. And those who are bhaktas are the only ones who will survive these hard times.

16) In future at one point white men will again come to India and try to bring the whole country together. They will then change all the laws and bring harmony to a problematic country. Then it will be so wonderful that swarna Yuga will come to India during their reign everyone will have equal rights and peace will be enjoyed by all.

17) The people of higher castes will become inauspicious and will lose their importance.

18) The people of dommari caste will become Doras or they will be the rulers of all.

19) Hyderabad will have severe water problem with all the lakes drying up and people leaving it in droves.

20) At the end of kali Yuga the Shiva of Sri Sailam will talk to ordinary people and tell them about the future happenings.

21) the idol of tiruvallur veera raghava swamy will start to sweat....the idol of kanchi kamakshi will cry and tears will come out of the idols eyes....the venkateswara swamy idol in tirupati right hand will move ...and the kanchi kama koti peetam will have a person of the lowest caste heading it in future.

22) the Christians and Muslims will go to tirumala and worship the deity there and that madigas and malas along with other castes will be the priests of the temple in future.... and during the end of the kali yuga as people lose their faith in all religions the temple of tirupathi will lose its prominence and pigs will roam in the temple with no one to take care of its up keep.

23) There will be a jala jeeva nadhi or a life giving river that will flow from the seven hills of tirumala and this river will give employment to a lot of people.

24) In between the Krishna River people will find a golden river that will cause people to loose their eyes when watched.

25) The river Krishna will touch the nose ring of kanaka durga idol in Vijayawada at the end of kali Yuga.

25) Six major religions will combine to become one religion.

26) There will be climatic changes and they will be so bad that crops won’t grow on time and there won’t be rains on time.

27) He says that if this is the bad situation which our punya bhoomi will face in this Yuga what should i tell of other countries which don’t care of god. The other countries will face terrible problems when compared to India.

28) Two golden bulls will be recovered and in Nellore a cock will talk like a human being and that will bring untold calamities to that city....a three year kid will foretell future events.

29) An elephant will be born to a pig.

30) A date palm tree (eeetha chettu) will fall and raise by itself in a piece of land in Andhra and this will happen for six years. This tree will lower itself and stand erect all by itself for six years and at the end of six years it will completely die off. After it dies there will be a big famine in the land for six years hence.

31) In the end of kali Yuga people who believe me will be very poor and insignificant but they are the only ones who will survive these calamities.

32) A lot of people living between Godavari River and Krishna River will die in one period.

33) All the prostitutes will leave their profession and live respectable lives by marrying.

34) In hampi hanuman after seeing the sinful ways of people will lose his cool and raise very high shouting with anger very loudly. People who hear him shout like that will fall to the ground like leaves and die.

35) a lot of false gurus will come all over the time till the end of kali Yuga saying " i am kalki ...i am kalki etc".the real kalki when he comes he won’t say that because everyone will know in their hearts these are some of the ones i remember.


11 comments:

R Sai Srinivas said...

Dear Blogger,

Please avoid all caps and put side headings and paras in different colors and make your blog look professional. The matter is very interesting but the unprofessional format is preventing to read.

R Sai Srinivas
Guntur Andhra Pradesh
saisreenu34@gmail.com

Anonymous said...

Thnx for the info.. some of the predictions are happend already. Swamy is Gr8

Anonymous said...

You should have atleast written them pointswise. It is Pain to read all points like paragraph

Kalki said...

కల్కి కోసం http://www.swastik.org క్లిక్ చెఇ

Anonymous said...

sanja
thank u, for providing and given that valuable information in points wise,can u add some more plz we want to know that information

Anonymous said...

There is a third world war fast approaching. A comet ( mentioned in the Book of Revelations) is making fast approach and will destroy one third of the land in January 2037. It will impact Europe and will cause a famine. This famine will become gradually global. The Mahdi of Greater Arabia will launch a deceptive peace program and will get his hands on nuclear missiles. Islamic prophecies mention that Islamic invaders will be successful in invading Italy. It is also mentioned in the St. Malachy prophecies that Peter the Roman will preside over the destruction of the Church. after the asteroid ( hits the sea in June 2040 will destroy one third of the fishes and ships ) hostilities will break out paving the war in 2041 lasting 23 Years. Moreover 200 million soldiers mentioned in the Revelations book will kill 3 billion people about one third of the humanity. However the Christian prophecies and Indian prophecies mention about Kalki the last reincarnation of Vishnu who will restore order.

Viswanath buddhala said...

Nothing happens....I belive veera bramhend ra swami... but not above scrap...

Anonymous said...

he has replied it well, what are you saying?

Anonymous said...

30th point ( Palm tree will fall and rise) is happening in Prakasam Dt now.

Anonymous said...

Already kalki has come.we felt in our hearts.all the six major religions are together here.visit meivazhi Salai .u will come to know the Lord veerabrahmaas predictions.give your ears for the truth.
Meivazhi Salai
Pudukottai
Tamilnadu where saivam vainavam Islam Christian Zoroastrian with 69 castes together. Already happened. Need proof? visit here.

Anonymous said...

And already Siva of srisailam has come and spoke to people.same thing happened in meivazhi and thatsy all the religions are united with the truth of God is one and all are one.no where and no way this will happen anywhere .at first I didn't believe.but when I saw the people's death .it is so pure and highly devotional.they are such pure.need proof visit meivazhi Salai.give your ears for the truth of why we are born and where you are about to go.always our inner mind will never believe anything.they must go and see whether it is true or not.veerabrahmam is true.mei=true vazhi =path to heaven.believe it or not.pls do visit meivazhi Salai.