welcome

మా తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి, గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలేపండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి, అమరావతి నగరి అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడునాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక, రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మరుసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయలకీర్తి, మా చెవుల రింగుమని మారుమ్రోగేదాక, నీ పాటలే పాడుతాం, నీ ఆటలేఆడుతా, జై తెలుగుతల్లీ జై తెలుగుతల్లీ-శంకరంబాడి సుందరాచార్య

google

Wednesday, March 21, 2007

Master Ekkirala Bharadwaja

Sri Ekkirala Bharadwaja (lovingly called as Mastergaru)
is a well known personality and is considered as one of the greatest of all time spiritual explorers. He is the pioneer in introducing Shirdi Sai Baba in a major scale to Andhra Pradesh. He deeply studied the lives of many saints of all the religions, and about scholars & of all religions. He gave the easiest and correct spiritual path possible for everybody. The path he tought is the best in terms of purpose and practicality to every body.

A brief understanding of his life history,

He is the youngest of the four sons to a great scholar of the time, Sri Ananthacharya whos writings like 'The Vision of Aryan Glory' which is once the non detail subject in German Universities.His mother passed away when he is just eight years and he grew up under the guidance and care of his father. He shown his genius attitude from his childhood. At the age of 15 or so, loss of his beloved brother's son has made him think about life and god. After five years of rigorous thoght process he suddenly experieced a state of completeness where all his questions were met with answers. After few years, he just accompanies his brother to Shirdi. He experienced Samadhi sthithi before Baba. Ever since he oriented towards saints and their lives. He personally met many true saints(called avadhutas) and told about them to normal people who can not recognise them. He is well prepared for ascetic life, but forced to get married by few avadhutas, who assured him of his spiritual endeavours even after the marriage. He put great efforts in works, in preparing life history of Shirdi Sai Baba and various other invaluable spiritual books. With the good support of wife Smt. Alivelumanga, he restlessly woked to preach people about Baba and what actually want people to do. He took samadhi in 1989 and his way is being continued with same intense by Smt. Alivelumangamma garu.

The essence of his teachings,

The knowledge of existance of God is given by saints. Spirituality preaching quality (tatwa) of god came as Dattatreya and can be seen in all religions(with different names). One must reside to Guru, as seen in the lives of Rama and Krishna who themselves had gurus. A true Guru is a poorna jnani, as Krishna said in Gita, a Sadguru is very very rare to find. The most secure way to find them is by doing parayana of great saints life histories(Guru Charithra-life of Sri Guru Dattatreya is the best). Sai Baba is a Sadguru and the greatest of all saints in 9 religions. He is the best solution for all the present day situations and is the answer for all questions. One must read the prescribed books and understand him and his way. Try to correctly interpret the great people, for ex. Jiddu Krishnamurthy is great in ideas, he asks us to think ourselvels and absolutely should not depend others. But giving that idea he himself is preaching i.e. becomes a guru for the movement. A right understanding of great people is a must to do approach.

The paramount thing to do is to read life histories of Saints. Saints are ultimate and all. All religions are given by them and any religions lives on the very shoulders of Great Saints. Do parayana of Sai baba's life history, as Baba clearly says that is enough to reach him.

All we need to do is live the life, towards him. We need not go away from materialist world into forests or do deep meditations with full time spending on him. The way is easy and unique as Baba says to a devotee.

Dear Andhrites and others, we were given energetic bodies, all the best tastes of life in terms of family structure, food habits and tastes, temples and culture, places and people.... all giving us courageous and invaluable mental strength to do anything. Lets explore what is it, Spirituality. Adhyaatmikatha means Atmani Adhyanam cheyuta, undestanding ourself. Lets explore ourselves and the ultimate, Shiridi Sai Baba.
Links for furthur understanding,http://www.saibharadwaja.org/
Life history of Sri Shirdi Sai Baba,http://www.saibharadwaja.org/banner1.html
An easy Meditation process is just getting started and well explained here,
A msn group with a wide discussion of related topics

1 comment:

c.srikiran@gmail.com said...

sir, iam from ongole and a great lover of master gaaru.as i want to write aboutmy guru master gaaru in wiki pedia ,but u already wrote it ,a gud thing ,plz give me permission to add somflours to your article about our maaster.
so plz...!