welcome

మా తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి, గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలేపండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి, అమరావతి నగరి అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడునాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక, రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మరుసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయలకీర్తి, మా చెవుల రింగుమని మారుమ్రోగేదాక, నీ పాటలే పాడుతాం, నీ ఆటలేఆడుతా, జై తెలుగుతల్లీ జై తెలుగుతల్లీ-శంకరంబాడి సుందరాచార్య

google

Wednesday, March 21, 2007

Ballari Raghava(1880-1946)

Raghava Ballari was one of the greatest Telugu drama artists. He was born on August 2, 1880 in Tadapatri, a village in Anantapuram district. His father was Narasimhachari and mother was Seshamma. His religion was Vaishnava and belonged to a caste/tribe called Srivaishnava. He was married to Krishnamma, daughter of Lakshmanachari of Kurnool.He finished his Metric in Ballari High School and graduated from Christian College, Madras (now Chennai). He practiced law after graduating from Madras Law College in 1905. Very soon he became rich and popular as a criminal lawyer and well known for his cross examination tactics. The British Government recognized his talent and appointed him as a public prosecutor and also awarded him the title "Rao Bahaddur."From his childhood, he was very interested in drama and started his acting career at the age of 12. He founded Shakespeare Club in Ballari and played Shakespeare dramas. Raghava portrayed main characters in various dramas in Sreenivasarao Kolachalam's group called Sumanohara in Bangalore. Harischandra, padukapattabhishekamu, savitri, brihannala, ramaraju charitra, ramadasu, tappevaridi, saripadani sangatulu, etc. were his famous dramas. He visited various countries like Sri Lanka, England, France, Germany and Switzerland and gave seminars and lectures on Indian drama art. He was also invited to America and Russia, but he was unable to go to these countries. Eminent people like Mahatma Gandhi and artists like Rabindranath Tagore were impressed by his dramas. He was very popular among the common people as well. He encouraged women to participate in drama. His students who later became very popular included female artists like Sarojini Kopparapu, Padmavati Kommuri and Annapurna Kakinada, and male artists like Vasudevarao K.S., Apparao Basavaraju and Kanaklingeswarrao Banda. He flirted with film industry briefly. In 1936, he played Duryodhana in Reddy H.M.'s "draupadi maana samrakshanam." He also acted in raitubidda and chandika. However, he quit the film industry quickly.Raghava was influenced by a spiritual master Pandit Taranadh who established an ashram on the banks of Tungabhadra river and contributed a lot to this ashram. He used to provide financial help to anyone in need. He was against traditional extravagant marriages and ghettoism. He lived a simple life, in spite of his tremendous wealth. He believed that music should be down played in drama and social dramas related to social reforms should be given more importance. He advocated that drama should bring some social benefit to the society, in addition to entertainment. He continued his interest in drama until his last day on April 16th, 1946. A prestigious award "Ballari Raghava Puraskaram" was instituted in his memory and is awarded to talented artists who contributed to drama and cinema.

Raghava Ballari was one of the greatest Telugu drama artists. He was born on August 2, 1880 in Tadapatri, a village in Anantapuram district. His father was Narasimhachari and mother was Seshamma. His religion was Vaishnava and belonged to a caste/tribe called Srivaishnava. He was married to Krishnamma, daughter of Lakshmanachari of Kurnool.He finished his Metric in Ballari High School and graduated from Christian College, Madras (now Chennai). He practiced law after graduating from Madras Law College in 1905. Very soon he became rich and popular as a criminal lawyer and well known for his cross examination tactics. The British Government recognized his talent and appointed him as a public prosecutor and also awarded him the title "Rao Bahaddur."From his childhood, he was very interested in drama and started his acting career at the age of 12. He founded Shakespeare Club in Ballari and played Shakespeare dramas. Raghava portrayed main characters in various dramas in Sreenivasarao Kolachalam's group called Sumanohara in Bangalore. Harischandra, padukapattabhishekamu, savitri, brihannala, ramaraju charitra, ramadasu, tappevaridi, saripadani sangatulu, etc. were his famous dramas. He visited various countries like Sri Lanka, England, France, Germany and Switzerland and gave seminars and lectures on Indian drama art. He was also invited to America and Russia, but he was unable to go to these countries. Eminent people like Mahatma Gandhi and artists like Rabindranath Tagore were impressed by his dramas. He was very popular among the common people as well. He encouraged women to participate in drama. His students who later became very popular included female artists like Sarojini Kopparapu, Padmavati Kommuri and Annapurna Kakinada, and male artists like Vasudevarao K.S., Apparao Basavaraju and Kanaklingeswarrao Banda. He flirted with film industry briefly. In 1936, he played Duryodhana in Reddy H.M.'s "draupadi maana samrakshanam." He also acted in raitubidda and chandika. However, he quit the film industry quickly.Raghava was influenced by a spiritual master Pandit Taranadh who established an ashram on the banks of Tungabhadra river and contributed a lot to this ashram. He used to provide financial help to anyone in need. He was against traditional extravagant marriages and ghettoism. He lived a simple life, in spite of his tremendous wealth. He believed that music should be down played in drama and social dramas related to social reforms should be given more importance. He advocated that drama should bring some social benefit to the society, in addition to entertainment. He continued his interest in drama until his last day on April 16th, 1946. A prestigious award "Ballari Raghava Puraskaram" was instituted in his memory and is awarded to talented artists who contributed to drama and cinema.

No comments: