welcome

మా తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి, గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలేపండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి, అమరావతి నగరి అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడునాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక, రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మరుసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయలకీర్తి, మా చెవుల రింగుమని మారుమ్రోగేదాక, నీ పాటలే పాడుతాం, నీ ఆటలేఆడుతా, జై తెలుగుతల్లీ జై తెలుగుతల్లీ-శంకరంబాడి సుందరాచార్య

google

Sunday, March 25, 2007

"navayuga kavi chakravarti" gurram jaashuvaa

"navayuga kavi chakravarti" gurraM jaashuvaa (G. Joshua) was one of the great telugu poets of this century. With a profound sense of social consciousness, he wrote many "khaMDa kaavyaalu" filled with moving poetry. Though his chosen style of poetry is one of the strict metre, the content of his poetry reflects modern progressive thought.
.
Jashuva was born in 1895 in Katragaddapadu to Virayya and Lingamma. Because of the intercaste alliance of his parents, their poverty and their caste, Jashuva's child-hood was spent in alienation from close relatives, undergoing severe hardships and being subjected to inhuman treatment from the society which considered his caste untouchable. Inspite of these enormous hurdles Jashuva's parents raised him and his brother, Israel, as good Christians. Jashuva persevered against these hardships and graduated with Ubhaya Bhasha Praveena (scholar of Telugu and Sanskrit languages).
.
Inspite of being raised a Christian, Jashuva often drew his inspiration from Hinduism and Hindu mythological epics. This angered his Christian society, which was quick to proscribe Jashuva's family from their community. This did not deter Jashuva who continued to write excellent poetry in telugu. He was a school teacher initially, but lost his first job. During this period of unemployment, he continued to put out wonderfulpoetry. It pained his sensitive heart however that, scholars of "high caste" would appreciatehis poetry and sing praises of it, then come to know of his caste and leave in disgust. But the brilliance of his poetry, shone through the feeble attempts of society to cover it. He was recognized by literature and poetry lovers.
.
He was employed again. Publishers came forward to publish his works. He received great acclaim and many accolades from far and near. His shining glory (he says) was when the eminent poet and scholar Chellapilla Venkata Sastry (half of the "tirupati vEMkaTa kavulu" duo), a Brahmin, touchedhis ("an untouchable's") feet to adorn his ankle with the "Ganda Penderam" and proclaimed: "I am honoured to have touched the feet of this great poet". Jashuva's many works include "Gabbilam", arguably his most famous work, fashioned after Kalidasa's Megha Sandesam. In "Gabbilam", however, it is not a yaksha using the cloud as a messenger to convey his longing to his loved one; instead it is a hunger and poverty stricken "daridra naaraayaNuDu" requesting a "bat" visiting him from a nearby Siva temple, on a sleepless night, to convey his prayers to "kaaSee viSvanaatha" and "viSaalaakshi annapoorNa". As Arudra comments, "the yaksha suffered for only one year, but the protagonist of gabbilaM is carrying on the curse from his previous lives - the curse of untouchability". And Jashuva's hero in gabbilam remains a bachelor so as not to pass on this curse to his offspring! He muses at the irony of his situation, where a bat is allowed inside a temple but not a human being! He cautions the bat to convey his message to Siva as it hangs from the roof close to his ear, at a time when the "poojaari" is not around, because often "dEvuDu varamiccinaa -- poojaari varamiyyaDu". Thus in several entreaties, he begs the "sage bird" to fly over the various landmarks of Indiato Kashi to convey his anguish to the Lord Siva. This remarkable work, supposedly the favorite of even Jashuva, overflows with pathos(which appears to be the predominant emotion in many of Jashuva's works).
.
Even in such a work, Jashuva weaves in his other favorite emotion, "patriotism" as he describes the various historic places the bird will fly over enroute to Lord Siva in Kashi. He even takes the bird on detours, on occasion, to visit some historic place of pride for Indians. Pathos, again, is the driving emotion in another major work of Jashuva, "piradousi".This story is about the poet Firdousi, in the court of the persian king Mohammed Ghazni.The king, the legend goes, promises the poet, a gold mohur for every word in a work he commissions the poet to write. After the poet spends ten years of his life, toiling day and night to create a master piece, the king, coming under the influence of jealous courtiers, reneges on his promise and offers only silver coins. The poet heartbroken at this breach of trust commits suicide. Jashuva's depiction of the anguish of the poet is superb and moves the readers to tears. Consider his outpourings of anguish on hearing of the assasination of Mahatma Gandhi,in his work "baapoojee".
.
His enormous love and respect for Gandhiji, almost bordering on devotion, is poignantly expressed in these 15 odd poems eulogising Bapuji's life and workand lamenting his death as this country's misfortune. To all lovers of telugu poetry, particularly the metrical variety, Jashuva will always remain a "kavi chakravarti" !!

No comments: